85a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Sanmarino  18a - 25a Aŭgusto -  2018

© Itala Esperanto-Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

Anna Lowenstein - Baza kurso de Esperanto 
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
Dalia Pileckiene - Kurso por progresantoj
Dalia Pileckiene naskiĝis en 1963 en Litovujo, esperantistiĝis en 1994. Diplomiĝis kiel Ĉe-instruisto (A, B, C niveloj) en 2004, gvidis paroligajn kursojn (en Kaunas, en 2005 - 2006), kursojn je nivelo B1 dum SES (Slovakio) 2008-2012; lingvan kurson en Finlando, Orivesi; en 2015, en Katalunujo ŝi gvidis aktivigajn sesiojn (por fluparolantoj) kaj gvidis progresigajn kursojn en Saint-Raphael (Francio) en 2017.
Rafael Mateos - Konversacia Kurso pri Esperanto
Rafael    Mateos    González    naskiĝis    en    1959    en    Jerez    de    la    Frontera    (Hispanujo).    Li    ricevis    universitatajn diplomojn   pri   lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo Huelva   en   mezgradaj   kaj   superaj   lernejoj.   Nun   li   estas   pensiulo.   Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj   de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj (Francujo, Hungarujo, Ukrainujo, Turkujo, Maroko, Armenujo kaj eĉ, dum ses monatoj, en Ĉinujo).
Javier Alcalde  - Seminario A: Malgrandaj komunumoj kaj grandaj valoroj
Javier Alcalde (Barcelono, 1978) doktoriĝis pri politikaj kaj sociaj sciencoj ĉe la Eŭropa Universitata Instituto en Florenco. Interalie, li esploris pri malarmado, sociaj movadoj, pacismo kaj la historio de la Esperanto- movado. Li gvidis AIS-kursojn pri lingva justeco (Nitro, 2016) kaj pri solidareca agado kun rifuĝintoj (Seulo, 2017). Seminario: Malsame ol centoj da similaj lingvo-projektoj, Esperanto transvivis la forpason de sia iniciatinto. Laŭ kelkaj fakuloj, ĝi enhavas valorojn, kiuj ebligis al ĝiaj subtenantoj venki dividojn kaj persekutojn. Tio estas, Zamanhof postlasis sian homisman sintenon al socia movado kreita de la apogantoj de tiu ĉi internacia lingvo. Komprenita diversmaniere, tiu interna ideo efikis politike en pluraj historiaj momentoj. Ĉu ĝi ankoraŭ gravas? Por respondi al tiu ĉi demando, ni diskutos, unue, la funkcion de Esperanto ene de la proleta movado. Due, ni pritraktos la subpremadon, kiun multaj esperantistoj suferis en malsamaj diktaturoj. Trie, ni analizos la rolojn luditajn de tiu ĉi internacia lingvo en la Hispana intercivitana milito. Kvare, ni esploros la rilaton inter esperantismo kaj pacismo. Kvine, ni ekzamenos la humanan agadon de kelkaj esperantistoj, kiuj riskis siajn vivojn por konstrui mondon pli justan. El tiu historia sperto ni debatos la signifon kaj influon de la nuntempa esperanta etiko.
La prelego ne konsistos el esploro pri la gramatikaj sistemoj de unuopaj plan-lingvoj, kiuj estos komparitaj inter si kaj kun Esperanto, sed en speco de esploro pri la profundaj kialoj, kiuj estas ĉe la origino de niaj “kuzaj” lingvoj. Oni provos ĉefe kompreni, ĉu ili kaj la movadoj, kiuj subtenas ilin, havas “grandajn valorojn” kaj , en jesa okazo, pri kiuspecaj valoroj temas, kiom ili influis je la evoluo de tiuj lingvoj kaj je ilia formo. Finfine temos pri vojaĝo interne de la valora kosmo  de la “lingva artefarado”.
Ivan Orsini - Prelego: Aliaj plan-lingvoj kaj iliaj grandaj valoroj
Fabrício Valle estas veterano de la brazila E-movado. Lastatempe li fariĝis internacie konata kiel redaktoro de la revuo Esperanto kaj nun estas la posedanto de Heroldo de Esperanto. Krom eldoni Heroldon, li estas ĝisfunde engaĝita en la fondo kaj ekfunkciigo de Sociala Lingvo, nova internacia NRO. Novbabelismo estas unu el la E-movadidoj, bazo de strategio por divido de la laboro por evoluigo de la praktika utiligo de Esperanto sur ĉiuj kampoj de la homa agado. La novbabela lingvo-instruado estos bazita sur radikala aplikado de la propedeŭtika valoro de Esperanto kaj plivalorigo de ĉiuj lingvoj per ilia situigo sur la sama nivelo de la angla okaze de la instruado de fremdaj lingvoj. La novbabelaj lingvo-instruistoj estos instruistoj  ankaŭ de Esperanto, kaj nepre denaskaj parolantoj de la lingvo(j) de ili instruataj kiel fremda lingvo. La ampleksa konaro pri lingvo politiko, lingva diskriminacio kaj lingvaj rajtoj ktp. de la esperantistoj konsistigos la teorian bazon de la novbabela lingvo-industrio. Sociala Lingvo kreos modelan komunuman lingvo-lernejon en Brazilo, kiu estos bazo por kreo de monda reto de tiaj lernejoj, per licencdonado.
Fabricio Valle - Prelego: La fundamentoj de novbabelismo  
Prof. Humphrey Tonkin: Kurso pri  Shakespeare sojle de nova jarcento: Hamleto kaj poste  
Humphrey Tonkin, , eksa prezidanto de la Universitato de Hartford, Usono, doktoriĝis pri la literaturo de la deksesa kaj deksepa jarcentoj kaj instruis pri tiu literaturo tra sia tuta kariero, unue ĉe la Universitato de Pensilvanio kaj poste ĉe du aliaj usonaj universitatoj. Dum tiuj jaroj li ankaŭ gastesploris ĉe la Universitatoj de Oksfordo, Kembriĝo kaj Yale, kaj gastprofesoris che la Universitato Columbia. Inter liaj abundaj verkoj estas du libroj pri la poezio de la deksesa jarcento. Prelego: La kvar grandaj tragedioj de Ŝekspiro – Hamleto, Otelo, Reĝo Lear kaj Makbeto – aperis sur la scenejo en la fruaj jaroj de la 17-a jarcento, periodo de ekstrema perturbiĝo politika, religia kaj filozofio. En tiu senco, ili funkcias kiel speguloj de sia rimarkinda epoko. Hamleto la nova homo, Otelo la eksterulo, Lear la tradiciema, Makbeto la ambicia – iliaj dramoj entenas profundajn lecionojn ankaŭ por niaj propraj tempoj. En tiu ĉi serio de kvar prelegoj, Humphrey Tonkin celos loki la heroojn de la kvar tragedioj en la kuntekston de la angla kaj eŭropa kulturo de tiu eksterordinara erao kaj rilatigi ilin al nia nuntempo.
Norberto Saletti: Kiun lingvon oni parolas je 30.000 futoj? 
Norberto SALETTI, italo el Bolonjo, naskiĝis en 1957, esperantistiĝis en 1971, aktivis, loke, nacie kaj internacie, ĝis 1987, kaj fine kabeiĝis en 1994 (ĉu vi memoras “Esperantisto, ekesto kaj malapero” de Schwartz? Jen!). Laboras ekde 1986 en la aviadmedio.  Vojaĝi aviadile fariĝis, ĉefe en la lastaj dudek jaroj, tre maleksterordinara afero por multnombraj homoj tra la mondo. Ĉiutage, granda procento de la homaro eniras aviadilon, kaj eliras tre for de sia hejmo. Tio postulas enorman kvanton da komunikoj, kiuj okazas ĉefe en la angla.  Ni vidos tion, kio okazas, je –meznombre - 30000 futoj, kun kiaj lingvaj postuloj kaj problemoj, esplorante iom da ne tro konataj aspektoj de la aviadmedio internacia, medio kiu havas nur du sezonojn, propran alfabeton, unuvortajn kodojn pri konceptoj kiel “kiel eble plej tuje” kaj “faru ĉion eblan”, kiu scias pri vi MULTE pli ol vi supozas.  Absolute ĉio, kion mi prezentos, efektive okazis, de la eta lingva miskompreno kiu kaŭzis preskaŭ sescent mortintojn en 1976, ĝis la dudekok malsamaj manieroj prononci nomon de konata irlanda flugkompanio. .
Davide Astori: Kurso pri ĝenerala lingvistiko
Davide Astori,, magistra diplomo pri Beletro je klasika orientiĝo, doktoreco pri romanidaj lingvoj (LMU–Munkeno), diplomo pri paleografio (Ŝtata Arkivo de Parmo), ĵurnalisto, post instruado de la ‘lingvo rumana’, ‘lingvo kaj kulturo hebrea’, ‘lingvo araba’ kaj ‘lingvo sanskrita’ estas, ekde decembro 2006, dungita universitata instruanto kaj sciencoesploristo pri ‘ĝenerala lingvistiko’ ĉe la Universitato de la Studoj de Parmo (Italujo). Liaj ĉefaj interesoj: kontakto inter lingvoj kaj kulturoj, tradukscienco, lingvoj kaj mondkonceptoj, lingvaj kaj sociaj minoritatoj, soci- lingvistikaj aspektoj de naciaj identecoj. La kurso. La kurso pritraktos kvar ĉefajn temojn: (1) Difino de ‘Lingvistiko’; (2) Iom da historio de la okcidenta lingvistiko; (3) Lingvo kaj komunikado; (4) Saussure kaj la naskiĝo de la moderna (inter)lingvistiko
Ĝuljo Soravia - Prelego: Unu lingvo por ĉiuj, al ĉiu lia lingvo. Pri la hom-origino.  
Ĝuljo Soravia de 1987 profesoris pri glotologio kaj de [pri] araba lingvo kaj literaturo ĉe la Universitato de Bologna [Bolonjo], kie li ankaŭ gvidis kursojn pri la indonezia, la somala kaj la svahila. En pasintaj tempoj instruis la indonezian ĉe Is.M.E.O. [Instituto pri Meza kaj Fora Oriento] en Milano kaj ĝeneralan lingvistikon en la Universitato de Catania [Katanja]. Li lernis Esperanton en la lastaj du jaroj.   Prelego: la prelego baziĝas je kvar punktoj: 1) rekonsideri la studojn pri la lingv-origino (kaj la teorio de la monogenezo de A. Trombetti); 2) la rifuzo de ĉiu rasismo; 3) la valoro de la diversecoj; 4) kiel konsideri la uzado de internacia helplingvo kaj ĝia signifo.
FEI           kongreso@esperanto.it Ekskursoj ekskursoj@esperanto.it Loĝado loghado@esperanto.it
Amri Wandel - Kurso:Astrobiologio kaj vivo ekstertera  
Amri Wandel. Profesoro pri astrofiziko en la Hebrea Universitato de  Jerusalemo. Internacie konata esploristo pri nigraj truoj kaj astrobiologio. Prezidanto de la Israela asocio pri astrobiologio (ILASOL). Membro de la Internacia Astronomia Asocio (IAŬ). Populara preleganto kaj lekciisto pri astrofiziko kaj astrobiologio, kiujn li instruis en la unuversitato de Jerusalemo kaj UCLA al pli ol 3000 studentoj. En Esperantujo li estas prezidanto de la Akademio Internacia de la Sciencoj Sanmarino (AIS) kaj de E-Ligo en Israelo. Iama prezidanto de TEJO kaj plurfoje estrarano de UEA. Verkinto de pluraj libroj, inter ili "La Kosmo kaj Ni". Astrobiologio kaj vivo ekstertera. Komence de Junio 2018 NASA anoncis la trovon de organinika materio sur Marso. En aprilo samjare estis lanĉita la spacteleskopo TESS, sekvanto de  la teleskopo Kepler, kiu trovis milojn da planedoj en foraj sunsistemoj. TESS estas antaŭvidita trovi dekojn da miloj da planedoj, multaj el ili similaj al Tero. Ambaŭ eventoj apartenas al  la juna scienco de Astrobiologio. La kurso trarigardos nian plej lastan konon pri la potencialo por ekzisto de vivo sur aliaj planedoj, ĉu en nia propra sunsistemo, ĉu en aliaj foraj sunsistemoj, kaj prezentos la planojn por trovi signojn de tia vivo en la proksima estonteco.
Eva-Parashkeva Boyadzhieva:   Kurso pri Bioĥemio  
Eva Parashkeva Boyadzhieva. : Instruas proksimume 40 jarojn en la Plovdiva Universitato – ĝeneralan kaj ekologian bioĥemion; en la Frankofona Filio de la Universitato pri nutraĵteknologioj, Plovdiv – bioĥemion en franca lingvo; sed ĉefe en la Medicina Universitato, Plovdiv – bioĥemion en la bulgara kaj en la angla lingvoj por eksterlandaj studentoj, aŭtoro de Gvidlibroj por la celo. Kurso pri Bioĥemio. :  La bioĥemio estas unu el la bazaj sciencoj en la programo de la studentoj pri medicino, k.a. Gxi okupiĝas pri la ĥemia bazo de la vivo. La prelegoj celas klarigi kio okazas kun la ĉefaj grupoj de nutraĵenhavo en la organismo, kiel oni povas produkti energion. Dume oni prezentos la rolon en la metabolo de la biologie aktivaj molekuloj: enzimoj, vitaminoj, hormonoj, partopreno de mineralaj elementoj; agadmekanismoj. Interese estus diskuti kiel la procedoj povas esti reguligitaj, integritaj, kiaj riskoj ekzistas kaj kiel eblas eviti ilin por esti en bona sano.
Emanuele Regano - Prelego: Arto kaj filozofioj  
Emanuele Regano: nuntempa universitata studento pri lingvistiko ĉe la Universitato de Turino, bakalaŭreiĝis ĉe tiu Universitato pri Filozofio per diskutlaboro pri naskiĝo kaj evoluo de la Universala Gramatiko, laŭ la diversaj teorioj de Chomsky kaj Pinker. Li estas esperantisto ekde 2011, kaj de 2012 li ludis plurajn rolojn ene de la itala E movado, kiel estrarano kaj poste prezidanto de Itala Esperantista Junularo de 2012 ĝis 2016; kaj kiel membro de Nacia Konsilantaro de Itala Esperantista Federacio de 2014, kaj kiel ĝia Sekretario de 2017 ĝis nuntempe. Arto kaj Filozofio: Kio estas arto kaj kio estas artobjekto? Kial pluraj nuntempaj artobjektoj tute malbelas aŭ ŝajnas simplaj kunmetaĵoj da diversaj objektoj? Ekde Platono, la filozofoj pridiskutas naturon de artobjektoj kaj ilian veran kaj profundan celon, sed nur lastatempe la debato kaj la teorioj floris por iel espliki la modernajn evoluojn de art-historio
​Luca Desiata - Enigmoj en Esperanto  
Luca Desiata estas la fondinto de “Semajno de enigmoj”, la gazeto de enigmoj esperante.Li estas ankaŭ ĉefredaktoro de Hebdomada Aenigmatum (la unua gazeto de enigmoj latine) kaj de Onomata Kechiasmena (la unua gazeto de enigmoj grekantikve).  Luca estas la ĉefo de la entrepreno Sogin, kiu zorgas de la malkonstruo de la italaj nukleaj fabrikoj kaj de la administrado de la radioaktivaj forĵetaĵoj. Prelego: Krucenigmoj estas facila instrumento por lerni kaj praktiki la Esperantan lingvon. "Semajno de Enigmoj" estas la una gazeto de enigmoj esperante. Ĝi enhavas plurajn tipojn de ludoj: normalaj kaj silabaj kaj kriptaj krucvortenigmoj, rebusoj, vortludoj kaj novaĵoj de la mondo. Ĝi havebla senpage en la retejo  http://www.semajnodeenigmoj.com/informo_2.html