84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera) 26 Aŭgusto - 02 Septembro 2017 KIEL PAGI La kotizoj povas esti pagataj al: •	UEA-konto de la Kongreso: ikes-p.. •	FEI-banca: Federazione Esperantista Italiana, via Villoresi 38     20143 Milano MI Italia    Banca Prossima – Milano IBAN: IT21M0335901600100000119380 BIC: BCITITMX •	FEI poŝtĉekkonto 37312204;     IBAN IT94O0760101600000037312204; BIC BPPIITRR. Se vi faras pagojn dum la lastaj du monatoj antaŭ la kongreso, bv. gardi kaj kunporti pagatestilon. La kongresa kotizo estas persona kaj neredonebla, eĉ en kazo de nepartopreno al la kongreso. La LKK kaj Itala Federacio pretas havigi invitleteron al la eksterlandanoj kiuj ĝin bezonas por ricevi enirvizon. Ĝi estos sendita al la kongresanoj kiuj ĝin petas, nur se ili jam regule aliĝis kaj jam pagis la neredoneblan aliĝkotizon. Pliaj informoj pri invitleteroj estas ĉe la kongresaj retaj paĝoj. Kiam LKK ricevos vian kongres-kotizan pagon, ĝi atribuos al vi kongresnumeron, kaj via nomo aperos en la listo de aliĝintoj en la kongresaj retaj paĝoj. Vi povos modifě vian aliĝon per niaj retaj paĝoj, ekzemple por ŝanĝi vian retan adreson, telefonnumeron, ktp. Ĉiuj informoj pri alveno de via aliĝo, de viaj mendoj, de viaj pagoj, kaj ĉiuj informoj pri la Kongreso estas liverataj pere de la retpaĝoj de la Kongreso. Por pliaj informoj skribu rekte nur al la retadreso de la kongreso.  kongreso@esperanto.it

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

ALIĜILO Sub la aŭspicio de la provinco MATERA Sub la aŭspicio de la urbo POLICORO Sub la aŭspicio de la urbo TURSI Kunlabore kun I PARCHI LETTERARI Sub la aŭspicio Regiono BASILICATA