84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

Marde, 2017 08 29
14,30 – 19,30   Ekskurso al ALIANO  rondtabla diskuto en la literatura parko Carlo Levi (kosto: 25 eŭroj)
Ĉi-jare la kongreso okazas en la itala regiono Bazilikata (Basilicata), kie sidejas kelkaj Literaturaj Parkoj, kuniĝintaj en la Instanco pri Literaturaj Parkoj, branĉo de la prestiĝa asocio Dante Alighieri. La oficiala oratoro en la kongreso, ambasadoro Giorgio Novello, kunlaboras kun tiu ĉi instanco por organizi ĝemelajn rilatojn inter italaj kaj norvegaj parkoj. Ĉi-jare la evento malfermita al la publiko okazos en Literatura Parko kaj oni prezentos la valoron kaj la rolon de la regiona literaturo por la plifortigo de la kulturaj radikoj. Marde posttagmeze de la 17.00 ĝis la 19.00 la kongresanoj estos gastoj de la Literatura Parko Carlo Levi, en Aliano, ne tre malproksime de la kongresejo. Carlo Levi, pentristo kaj verkisto (kiu ne konas la romanon  Kristo haltis en Eboli/Cristo si è fermato ad Eboli?) dum la faŝisma periodo estis ekzilita en ĉi tiu vilaĝo, malproksime de siaj lukto-kamaradoj. Marde postagmeze, la 29an de aŭgusto, ekskurso ekiros je la 14,30 kaj portos la kongresanojn al Aliano, por permesi rigardi la ununuran kaj neegaligeblan pejzaĝon de la kanjonoj kaj viziti la plei signifajn lokojn. Ili estas prezentataj sur ŝildoj ĉe la muroj per la vortoj mem de la verkisto. Oni vizitos ankaŭ la muzeon kun la pentraĵoj de Carlo Levi, la muzeon de la kamparana civilizo – teretaĝe de la apartamento loĝata de Levi dum la ekzilo. Eblos miri kaj foti la ‘domon kun la okuloj’ kaj oni vidos ankoraŭ ion alian. Kaj poste oni partoprenos la debaton, en kiu rolos doktoro Stanislao De Marsanich, prezidanto de la Instanco pri Literaturaj Parkoj, profesorino Neria De Giovanni, prezidanto de la asocio de literaturaj kritikistoj, doktoro Raffaele Nigro, ĵurnalista kaj plurfoje premiita verkisto, profesoro Carlo Minnaja, valora esperantisto en la kultura kampo, kelkaj lukanaj verkistoj (Lucania estas la atikva nomo de la nuna regiono Basilikata), kies verkoj estis elektitaj de profesoro Minnaja por la lukana antologio en Esperanto, kiu ankaŭ estos prezentata en tiu okazo. Dum la evento oni prezentos ankaŭ la prelegon: PEN-klubo: internacia, itala, esperantista (Carlo Minnaja)
15,00 – 16,00   Salono La Torre    Prelego: Kvin marbordaj urboj dediĉitaj al Heraklo(Maria Butan)
Maria Butan La profesia kariero de Maria Butan komenciĝis en 1968, kiel profesorino de franca lingvo en rumana liceo. Ekde 1972 ŝi estas universitata asistantino ĉe la Filologia Fakultato de Timişoara (Rumanujo). De 1978 ĝis 2003 lektoro pri la franca kaj itala kaj katedrestro de la Departamento de modernaj lingvoj ĉe la Universitato pri Agrikulturaj Sciencoj. Nun ŝi estas kunlaboranto de la Franca Instituto de Timişoara. En 2006 ŝi ricevis en Québec (Kanado) la arĝentan medalon “Dictée des Amériques”. En 2012 la franca Ministerio pri edukado nomis ŝin kavaliro de ordeno “Palmes Académiques”. Maria eklernis Esperanton en 1976, kaj de tiam ĝin instruis ĉe pluraj universitataj fakultatoj; en 1995 ŝi doktoriĝis ĉe Akademio Internacia de la Sciencoj, ĉe kiu ŝi estas docento ekde 1997. De 1997 ĝis 2000 ŝi estis sekretario kaj organizanto de Danuba Esperantlingva Scienca kaj Kultura Forumo. En 2006 ŝi organizis internacian konferencon en la kadro de Organiza Societo de Internaciaj Esperanto- Konferencoj (OSIEK) Prelego: Kvin marbordaj urboj dediĉitaj al Heraklo Doni   nomon   al   nova   loĝloko   estis   grava   por   irantaj   komunumoj,   kiuj   en   iu   momento   decidis   malnomadiĝi.   Plej   ofte oni   prenis   la   nomon   de   la   rivero   aŭ   de   alia   reliefparto   -   se   tiuj   jam   havis   nomon   -   aŭ   de   la   apudaj   arboj,   kreskaĵoj aŭ   de   veteraj   elementoj,   tipaj   por   la   respektiva   loko.Se   najbaroj   baptis   la   novaperintan   vilaĝon,   foje   ilia   elekto substrekis   ĉefan   trajton   de   ties   loĝantaro.   En   ĉiuj   lingvoj,   en   ĉiuj   landoj   troveblas   multnombraj   pruvoj   de   tiu   frua, kelkfoje   rapida   baptado.Sed   se   la   homoj   konscie   kreis   novan   komunumon,   kies   establo   estis   intenca,   pinto   de streboj,   fino   de   planita   vojaĝo,   oni   pensis   meti   sin   sub   la   protekto   de   Dio   aŭ   de   diversaj   Sanktuloj.   La   tervasteco kristana   abundas   je   tiaj   loknomoj.Malantaŭen   irante   en   la   tempo,   la   unuaj   marvojaĝantoj,   koloniintoj   de   la   eŭropaj marbordoj,   estis   la   grekoj.   Ili   esploris   ĉiujn   ĉirkaŭantajn   marojn   kaj   fiksloĝis   en   novaj   teritorioj.   Se,   sur   sia   konkera vojo,   Aleksandro   la   Granda   kreis   plurajn   urbojn   portantajn   lian   nomon,   por   ke   la   posteuloj   memoru   pri   lia   famo, nemirige   la   grekaj,   foje   samtempaj,   fondintoj   elektis   alian   heroon,   pli   frue   kaj   longdaŭre   faman   -   nome   Heraklon   - por   bapti   siajn   novkonkeritajn   teritoriojn.   Ili   semis   nekredeble   multnombrajn      tiajn   urbojn   aŭ   fortikaĵojn   en   la   tuta mediteranea areo kaj ne nur! Ni strebos malkovri la kialon de tiu elekto kaj prezenti la historion kaj aspekton de kelkaj el tiuj urboj.
17,00 – 18,30  Salono La Torre    Kanto-laborgrupo de Kajto
Nei concerti di Kajto o nei laboratori di canto il programma di Ankie e Nanne e’ sempre pieno di allegria e adeguato alla situazione in cui si trovano. Relativamente ai testi dei canti di Kajto, essi non conoscono limiti. Nanne e Ankie cantano di diversi temi. Nel loro repertorio temi relativi al mare ed alla storia giocano un ruolo importante ma loro cantano anche di avvenimenti comici della vita di tutti i giorni. Allo stesso modo amano musicare poesie in esperanto. Durante i concerti a volte il pubblico è invitato a cantare insieme dei ritornelli o piccoli canti. I due membri del gruppo Kajto possono annunciare ed introdurre i loro canti in diverse lingue come l’esperanto, l’olandese, il frisone, il francese, l’inglese ed il tedesco. Si accompagnano con diversi strumenti come la chitarra, il mandolino, i pifferi ed il concertino.
8,30 – 12,30  Duontaga ekskurso: MARATEA / LAURIA / RIVELLO
08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto- gazetaro sub lupeo (Osmo Buller)
08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch–Rohlshoven)
Osmo    BULLER     naskiĝis    en    1950,    ekonomikisto    (Universitato    de    Oulu).    Lernis    Esperanton    en    1966.    Iama estrarano   de   Esperanto-Asocio   de   Finnlando,   kunredaktoro   de   “Esperanta   Finnlando”   1979-1985.   Sekretario   de Belartaj   Konkursoj   de   UEA   1989-2001.   Oficisto   en   la   Centra   Oficejo   de   UEA,   kun   du   interrompoj,   1985-2016;   el   tiu periodo 18 jarojn Ĝenerala Direktoro de UEA. La seminario: Esperanto fariĝis vivanta lingvo ne laste pro kaj per sia gazetaro. Pri ĝia neceso konsciis d-ro Zamenhof, kiu jam en 1889 lanĉis la gazeton La Esperantisto. Ekde tiam aperis centoj da landaj kaj internaciaj gazetoj, lokaj bultenoj kaj plej diversaj fakaj revuoj. Nuntempe ili tamen ŝajnas rapide malmultiĝi. Tute lastatempe renomaj gazetoj spertis gravajn problemojn: Esperanto de UEA multe malfruis kaj ofte ŝanĝis redaktorojn, Heroldo de Esperanto apenaŭ sukcesas restarti sub la nova posedanto, La Ondo de Esperanto” ĉesis aperi papere. Ĉu niaj gazetoj havos estontecon en presita formo, se entute? Ĉu ili povos adaptiĝi al la defio de Interreto, kaj kiel? En la seminario ni konatiĝos kun la historio de la Esperanto-gazetaro kaj klopodos trovi respondojn al tiuj demandoj. Ni aparte analizos, enhave kaj grafike, la lastajn numerojn de (almenaŭ) Esperanto kaj Heroldo de Esperanto. La rezultoj de la komuna analizo estos senditaj al la redaktoroj.   
Lu Wunsch-Rolshoven  naskiĝis en 1956; li estas diplomita matematikisto (Libera Universitato, Berlino) kaj studis ankaŭ lingvistikon. Esperanton li eklernis en 1977. Post pluraj taskoj en la germana kaj internacia movado ekde 2014 gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Li verkis centon da artikoloj, ĉefe renkontiĝaj raportoj kaj pri publikaj rilatoj kaj varbado, kaj ofte prelegas pri tiuj temoj dum renkontiĝoj.En la jaro 2001, li fondis la laborgrupon EsperantoLand. Tiu laborgrupo poste kuniĝis kun la Esperanto-Centro de Hermano Bermano al asocio “EsperantoLand”, kies prezidanto li estas. Li fondis kaj plu ĉeforganizas la Novjaran Renkontiĝon (NR) (ekde la jarfino 2002); ĝi dum unu semajno jarfine kunigas ducenton da homoj, triono el ili infanoj kaj junuloj.
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska)
Nina   Pietuchowska   Esperantisto   de   1988.   Nun   ŝi   estas   pensiulo;   dum   ŝia   profesia   vivo   ŝi   estis   instruisto   pri matematiko,    fiziko    kaj    kemio.    Ŝi    daŭre    instruas    Esperanton.    Ŝi    gvidis    kursojn    de    Esperanto    en    sia    lando (Pollando) kaj en aliaj landoj, interalie Litovujo, Estonujo, Latvujo, Slovakujo, Italujo kaj Germanujo.
08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
Rafael    Mateos    González    naskiĝis    en    1959    en    Jerez    de    la    Frontera    (Hispanujo).    Li    ricevis    universitatajn diplomojn   pri   lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo Huelva   en   mezgradaj   kaj   superaj   lernejoj.   Nun   li   estas   pensiulo.Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj   de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj (Francujo, Hungarujo, Ukrainujo, Turkujo, Maroko, Armenujo kaj eĉ, dum ses monatoj, en Ĉinujo).
21,30 – 23,00   Salono Zamenhof Koncerto de la duo Kajto
Dum Kajto-koncertoj aŭ kant-atelieroj, la programo de Ankie kaj Nanne ĉiam estas humurplena kaj taŭge adaptita al la situacio, kie ajn ili troviĝas. Koncerne la kantotekstojn Kajto ne konas limojn. Nanne kaj Ankie kantas pri diversaj temoj. En ilia repertuaro maraj kaj historiaj temoj ludas gravan rolon sed ili prikantas ankaŭ komikajn okazaĵojn el la ĉiutaga vivo. Same ili ŝatas muzikigi Esperantajn poemojn. Dum la koncertoj kelkfoje la publiko estas invitata por kunkanti refrenojn aŭ mallongajn kantetojn. La du Kajtanoj povas anonci kaj enkonduki iliajn kantojn en diversaj lingvoj kiel Esperanto, la Nederlanda, la Frisa, la Franca, la Angla kaj la Germana. Ili sin akompanas per diversaj instrumentoj kiel gitaro, mandolino, ŝalmo kaj koncertino. ------- por pli da informoj kaj kontakto  >>>www.nanne-ankie.nlaŭ skribi al ankie7@xs4all.nl
8,30 – 19,30 Salono Zanoner ekzamenoj de IIE
23.00 – Salono Zamenhof – junulara programo : tabulludoj