84a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO Heraclea (Matera)  26 Aŭgusto -  02 Septembro  2017

© Itala Esperanto Federacio  Via Villoresi, 38  20143 Milano   C.F. 80095770014

Vendrede-Sabate, 2017 09 01-02
14,30 – 19,30   Duontaga ekskurso: METAPONTO / BERNALDA
15,00 – 16,00 Salono La Torre Filmprezento: Filmo pri Clarence Bicknell kaj komentoj (Nicola Minnaja)
17,00 - 18,30  Salono Zamenhof Resumo de la laboroj de la seminarioj A kaj B kaj fermo de la kongreso
21,30 – 23, 30    Salono Zamenhof  Teatra prezento:  GENEZO  pentateŭko #1
de   Chiara   Boscaro,   dram-verko   kaj   reĝisorado   de   Marco   Di   Stefano,   kun   Valeria   Sara   Costantin,   muzikoj   de Lorenzo   Brufatto,   plenumitaj   kaj   surbendigitaj   de   la   muzik-grupo   Il   canto   sospeso,   tradukoj   al   Esperanto   de Giovanni Daminelli. Ni   estas   inspiritaj   de   la   okazaĵo   de   Babelo,   kaj   ni   rakontas   la   sperton   de   elmigrantino,   kiu   alvenas   al   tutmondeca urbo,   kie,   se   oni   ne   parolas   lingvon   komunan   al   ĉiuj,   tre   facile   oni   restas   ĉe   la   rando.   Kie,   se   oni   ne   trapasas ekzamenon   pri   kono   de   la   nekonata   lingvo,   la   elmigrantino   povus   esti   devigata   rezigni   pri   la   revo   de   nova   vivo. Sed en tiu loko eblas trovi novan manieron – eble pli esencan -  por komuniki kun aliaj.  LA CONFRATERNITA DEL CHIANTI/LA KUNULARO DE KJANTI Ĝi   naskiĝis   en   2013   en   Milano   kaj   ĝin   konsistigas   Marco   Di   Stefano,   Chiara   Boscaro,   Valeria   Sara   Costantin, Giovanni   Gioia,   Marco   Pezza,   Diego   Runko   e   Giulia   Versari.   Ekde   la   sezono   2014/15,   La   Confraternita   del   Chianti   laboras pri la trijara proejkto “Pentateŭko”.
Sabate, 2017 09 02 Foriro de kongresanoj
08, 30 – 12,30 Salono Lacalendola Baza kurso de Esperanto (Anna Lowenstein)
08,30 – 12,30 Salono Zamenhof  Seminario A: Kulturo kaj komunikado en Eŭropo: Esperanto- gazetaro sub lupeo (Osmo Buller)
08,30 – 12,30 Salono La Torre Seminario B: De Informado kaj Konsciigo al Publikaj Rilatoj (Lu Wunsch–Rohlshoven)
Osmo    BULLER     naskiĝis    en    1950,    ekonomikisto    (Universitato    de    Oulu).    Lernis    Esperanton    en    1966.    Iama estrarano   de   Esperanto-Asocio   de   Finnlando,   kunredaktoro   de   “Esperanta   Finnlando”   1979-1985.   Sekretario   de Belartaj   Konkursoj   de   UEA   1989-2001.   Oficisto   en   la   Centra   Oficejo   de   UEA,   kun   du   interrompoj,   1985-2016;   el   tiu periodo 18 jarojn Ĝenerala Direktoro de UEA. La seminario: Esperanto fariĝis vivanta lingvo ne laste pro kaj per sia gazetaro. Pri ĝia neceso konsciis d-ro Zamenhof, kiu jam en 1889 lanĉis la gazeton La Esperantisto. Ekde tiam aperis centoj da landaj kaj internaciaj gazetoj, lokaj bultenoj kaj plej diversaj fakaj revuoj. Nuntempe ili tamen ŝajnas rapide malmultiĝi. Tute lastatempe renomaj gazetoj spertis gravajn problemojn: Esperanto de UEA multe malfruis kaj ofte ŝanĝis redaktorojn, Heroldo de Esperanto apenaŭ sukcesas restarti sub la nova posedanto, La Ondo de Esperanto” ĉesis aperi papere. Ĉu niaj gazetoj havos estontecon en presita formo, se entute? Ĉu ili povos adaptiĝi al la defio de Interreto, kaj kiel? En la seminario ni konatiĝos kun la historio de la Esperanto-gazetaro kaj klopodos trovi respondojn al tiuj demandoj. Ni aparte analizos, enhave kaj grafike, la lastajn numerojn de (almenaŭ) Esperanto kaj Heroldo de Esperanto. La rezultoj de la komuna analizo estos senditaj al la redaktoroj.   
Lu Wunsch-Rolshoven  naskiĝis en 1956; li estas diplomita matematikisto (Libera Universitato, Berlino) kaj studis ankaŭ lingvistikon. Esperanton li eklernis en 1977. Post pluraj taskoj en la germana kaj internacia movado ekde 2014 gazetara komisiito de Germana Esperanto-Asocio. Li verkis centon da artikoloj, ĉefe renkontiĝaj raportoj kaj pri publikaj rilatoj kaj varbado, kaj ofte prelegas pri tiuj temoj dum renkontiĝoj.En la jaro 2001, li fondis la laborgrupon EsperantoLand. Tiu laborgrupo poste kuniĝis kun la Esperanto-Centro de Hermano Bermano al asocio “EsperantoLand”, kies prezidanto li estas. Li fondis kaj plu ĉeforganizas la Novjaran Renkontiĝon (NR) (ekde la jarfino 2002); ĝi dum unu semajno jarfine kunigas ducenton da homoj, triono el ili infanoj kaj junuloj.
Anna Lowenstein Esperanto-verkisto, kaj aŭtoro de la rakonto "La teorio Nakamura", sur kiu estas bazita la nova kurso de Lernu.net. De ĉiam ŝi interesiĝas pri instruado de Esperanto kaj kreado de instrumaterialoj, kaj komence de la 80aj jaroj ŝi fariĝis fondinto kaj unua redaktoro de la facillingva parto de la revuo "Kontakto". De 16 jaroj ŝi instruas Esperanton per la rekta metodo, kaj de 2007 ĝis 2011 ŝi instruis ankaŭ en la virtuala mondo Dua Vivo. Tiel ŝi lernis kiel produkti la ilustritajn instrumaterialojn, kiuj akompanos ŝian kurson en Herakleo. Ŝi kunlaboras kun la du teamoj, kiuj okupiĝas pri la du plej gravaj Esperanto-kursoj en la reto: tiuj de Lernu.net kaj Duolingo.
08,30 – 12,30 Salono Cesarini Kurso por progresantoj (Nina Pietuchowska)
Nina   Pietuchowska   Esperantisto   de   1988.   Nun   ŝi   estas   pensiulo;   dum   ŝia   profesia   vivo   ŝi   estis   instruisto   pri matematiko,    fiziko    kaj    kemio.    Ŝi    daŭre    instruas    Esperanton.    Ŝi    gvidis    kursojn    de    Esperanto    en    sia    lando (Pollando) kaj en aliaj landoj, interalie Litovujo, Estonujo, Latvujo, Slovakujo, Italujo kaj Germanujo.
08,30 – 12,30 Salono Lasalandra Konversacia Kurso pri Esperanto (Rafael Mateos)
Rafael    Mateos    González    naskiĝis    en    1959    en    Jerez    de    la    Frontera    (Hispanujo).    Li    ricevis    universitatajn diplomojn   pri   lingvoj,   pri   geografio   kaj   historio.   Li   instruadis   la   anglan   lingvon   dum   23   jaroj   en   sia   lando   en   urbo Huelva   en   mezgradaj   kaj   superaj   lernejoj.   Nun   li   estas   pensiulo.Li   alproksimiĝis   al   Esperanto   kiel   memlernanto en   2005,   kaj   jam   de   2006   li   komencis   ĝin   instrui   ne   nur   en   pluraj   urboj   de   Hispanujo,   sed   ankaŭ   en   aliaj   landoj (Francujo, Hungarujo, Ukrainujo, Turkujo, Maroko, Armenujo kaj eĉ, dum ses monatoj, en Ĉinujo).
23.30 – salono Zamenhof – junulara programo: internacia vespero